Categoria: Audiovisuals
Editor: Ramon Foto-Vídeo
Biblioteca: Audiovisual (prestageria 3)
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 2003

Impressio: 302

Revisió

Escrit per Institució Alcover

L'any 1996 el projecte titulat 'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans insulars' va obtenir l'ajuda a la recerca "Aula Francesc de B. Moll" de l'Estudi General Lul·lià de Mallorca. Va ser la fita inicial que ens va permetre fer efectiu el projecte d'unh arxiu en vídeo dels parlars tradicionals de les illes Balears, amb entrevistes a persones que mantenguessin encara amb tota l'autenticitat la manera de parlar característica forjada pels set segles d'història lingüística catalana de les illes. En aquesta antologia trobaru fragments de totes les entrevistes (67), de les àrees dialectals més característiques de les Illes i de la població valenciana de Tàrbena, els habitants de la qual són d'ascendència mallorquina. Els fragments són transcrits ortogràficament i fonèticament, i permeten la cerca de paraules i expressions, de temes, de sufixos i de prefixos. Així mateix l'aplicació ofereix la possibilitat a l'interessat de confeccionar una base de dades gestual, com a eina essencial per a l'estudi del llenguatge no verbal.